1. ആജഗരവ്രതം

    1. -
    2. (പെരുമ്പാമ്പിനെപ്പോലെ) സ്വയം വന്നുചേരുന്ന ഭോഗങ്ങൾകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞുകൂടുക.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക