1. ആജനനം

    1. അവ്യ.
    2. ജനനം മുതൽക്ക്
    1. നാ.
    2. ഉന്നതകുലത്തിലുള്ള ജനനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക