1. ആജാനജ

  1. വി.
  2. സൃഷ്ടിമുതൽക്ക് ഉണ്ടായ
 2. അജ്ഞ

  1. വി.
  2. (ആത്മ) ജ്ഞാനമില്ലാത്ത, അറിവില്ലാത്ത, പരിചയമില്ലാത്ത
  3. ബിദ്ധിയില്ലാത്ത
 3. ആജ്ഞ

  1. നാ.
  2. കല്പന, ഉത്തരവ്, നിയോഗം
  3. അനുമതി, സമ്മതം
  4. ഷട്ചക്രങ്ങളിൽ ഒന്ന്, ആജ്ഞാചക്രം
  5. (ജ്യോ.) പത്താംഭാവം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക