1. ആജാനമനോഹരം

    1. വി.
    2. പ്രകൃത്യാ മനോഹരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക