1. ആജാനി

  1. നാ.
  2. ജനനം, ഉന്നതകുലജനനം, ആഭിജാത്യം, മാതാവ്
  3. വംശക്രമം
 2. അജനി

  1. നാ.
  2. വഴി
  3. ജനനമില്ലായ്മ
 3. അജാനി, -ജാനികൻ, -ജാനേയ

  1. നാ.
  2. ജായയില്ലാത്തവൻ, ഭാര്യയില്ലാത്തവൻ
 4. ആജനി

  1. നാ.
  2. തെളിക്കാനുള്ള കമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക