1. ആജാനേയ

    1. വി.
    2. നല്ല ജാതിയിൽപ്പെട്ട (കുതിരയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ)
    3. നല്ല കുലത്തിൽ പിറന്ന
    4. നിർഭയമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക