1. ആജീവകഫലം

    1. നാ.
    2. പേയത്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക