1. ആജീവി

    1. വി.
    2. ഉപജീവനത്തിനു മാർഗമുള്ള
    1. നാ.
    2. ഭിക്ഷക്കാരിൽ ഒരുവർഗം, ഏകദണ്ഡി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക