1. ആജീവിക

    1. നാ.
    2. ജീവിതമാർഗം, തൊഴിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക