1. ആജൂ

    1. നാ.
    2. നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടൽ, വിഷ്ടി
    3. കൂലിയില്ലാത്തവേല
    4. കൂലിയില്ലാതെ വേലചെയ്യുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക