1. ആജ്ഞപ്തി

    1. നാ.
    2. കല്പന, ഉത്തരവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക