1. ആജ്ഞപ്തിഹരൻ

    1. നാ.
    2. ദൂതൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക