1. ആജ്ഞപ്പേർ

    1. നാ.
    2. കല്പന നടത്തുന്ന ആൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക