1. ആജ്ഞാകരണം

    1. നാ.
    2. കല്പന നിർവഹിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക