1. ആജ്ഞാകരൻ

    1. നാ.
    2. ഭൃത്യൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക