1. ആജ്ഞാകാരി

    1. നാ.
    2. ആജ്ഞാകാരൻ, (സ്ത്രീ.) ആജ്ഞാകാരിണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക