1. ആജ്ഞാനം

  1. നാ.
  2. ഈശ്വരഭാവം, ദർശനം
 2. അജ്ഞനം

  1. നാ.
  2. അറിവില്ലായ്മ
  3. ആത്മജ്ഞാനം ഇല്ലായ്മ
  4. മിഥ്യ, മായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക