1. ആജ്ഞാപനം

    1. നാ.
    2. ആജ്ഞാപിക്കൽ, ഉത്തരവുകൊടുക്കൽ, പ്രസിദ്ധീകരിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക