1. ആജ്ഞാപിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. കല്പിക്കുക, ഉത്തരവാകുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക