1. ആജ്ഞാപ്രതിഘാതം

    1. നാ.
    2. കല്പന ലംഘിക്കൽ, അനുസരണയില്ലായ്മ, ലഹള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക