1. ആജ്ഞായി

    1. വി.
    2. ദർശിക്കുന്ന, അറിയുന്ന
    1. നാ.
    2. അറിയുന്നവൻ, ഗ്രഹിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക