1. ആജ്ഞാവശൻ

    1. നാ.
    2. കല്പനയനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക