1. ആജ്ഞാവഹൻ

    1. നാ.
    2. ഭൃത്യൻ, അനുസരണയുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക