1. ആജ്യന്തം

    1. നാ.
    2. കുതിരപ്പന്തയത്തിൽ കുതിരകൾ ഓടിയെത്തേണ്ട സ്ഥലം, ലക്ഷ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക