1. ആജ്യാഹുതി

    1. നാ.
    2. നെയ്യുകൊണ്ടുള്ള ഹോമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക