1. ആഞ്ഞ1

  1. ഭൂ.പേ. വി.
  2. മുന്നോട്ടു ചായാൻ മുതിർന്ന, ചാഞ്ഞ, കുനിഞ്ഞ, അടുത്ത
  3. നീണ്ടുതൂങ്ങുന്ന
 2. ആഞ്ഞ2

  1. വ്യാക.
  2. ഭൂതകാലനിഷേധപേരച്ചപ്രത്യയം
 3. അനുജ1

  1. വി.
  2. പിന്നാലെ ജനിച്ച
 4. അനുജ2

  1. നാ.
  2. ഇളയ സഹോദരി, അനുജത്തി
  3. ബ്രഹ്മി
 5. ആഞ്ഞു1

  1. ക്രി.
  2. (ഭൂതകാലം) മുന്നോട്ടു കുനിഞ്ഞു
 6. ആഞ്ഞു2

  1. -
  2. "ആ" (നിഷേധപ്രത്യയം) "ഞ്ഞു" (ഭൂതകാലപ്രത്യയം). ചെയ്യാതിരുന്നതുകൊണ്ടോ, സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ടോ.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക