1. ആടരവക്കൊടി

    1. നാ.
    2. ആടുന്ന പാമ്പ് കൊടിയടയാളമായിട്ടുള്ളവൻ, ദുര്യോധനൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക