1. ആടവിക

    1. വി.
    2. അടവിയെ സംബന്ധിച്ച, കാട്ടിലുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക