1. ആടാചാക്യാർ

    1. നാ.
    2. തൻറെജോലിയിൽ താത്പര്യമില്ലാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക