1. ആടിക്കാഴ്ച

    1. നാ.
    2. മുൻകാലത്തു തിരുവിതാങ്കൂറിൽ കർക്കിടകക്കൊയ്ത്തു കഴിയുമ്പോൾ കുടിയാന്മാർ ജന്മിക്കു സമർപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന കാണിക്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക