1. ആടിക്കുക

  1. ക്രി.
  2. ആടാൻ പ്രരിപ്പിക്കുക, നൃത്തംചെയ്യിക്കുക
  3. അഭിനയിപ്പിക്കുക
  4. ആടത്തക്കവണ്ണം ചെയ്യുക, ആട്ടുക
  5. ചെയ്യിക്കുക, നടത്തിക്കുക, കൊടുപ്പിക്കുക
  6. പുരട്ടുക, പൂശുക
 2. അടിക്കുക

  1. ക്രി.
  2. കൈകൊണ്ടോ വടികൊണ്ടോ മറ്റോ തല്ലുക, തല്ലിക്കയറ്റുക, ആഘാതമേൽപ്പിച്ച് ഉറപ്പിക്കുക
  3. ചൂലു മുതലായവ കൊണ്ട് തൂത്തു വൃത്തിയാക്കുക
  4. വീശുക (ഉദാ: കാറ്റടിക്കുന്നു), പരക്കുക (ഗന്ധം പോലെ)
  5. പൂശുക, തേച്ചുപിടിപ്പിക്കുക
  6. വണ്ടി, കാള മുതലായവ തെളിക്കുക, നടത്തുക
  7. മുദ്രപതിക്കുക, മുദ്രണം ചെയ്യുക
  8. ചേങ്ങല മണി മുതലായവ തട്ടിയോ മുട്ടിയോ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുക
  9. ഉഴുതനിലം നിരപ്പാക്കുക
  10. ചിറക് ചലിപ്പിക്കുക
  11. അലക്കുക
  12. യന്ത്രമുപയോഗിച്ചു തയ്ക്കുക
  13. ധാരാളമായി തിന്നുക, കുടിക്കുക (പരിഹാസാർഥം)
  14. കൈക്കലാക്കുക
  15. സമ്മാനമോ ഖ്യാതിയോ നേടുക
  16. സങ്കോചം കൂടാതെ പറയുക (ഉദാ: അടിച്ചുവിടുക)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക