1. ആടിത്തിങ്കൾ

    1. നാ.
    2. ആടിമാസം, കർക്കടകമാസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക