1. ആടി1

  1. നാ.
  2. കർക്കടകമാസം. (പ്ര.) ആടികടത്തുക = പാടെഉപേക്ഷിക്കുക; ആടിക്കൊരിക്കൽ = വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ
 2. ആടി2

  1. നാ.
  2. (സമാസാന്തത്തിൽ) ആടുന്നവൻ, നർത്തകൻ. ഉദാ: കൂത്താടി
 3. ആടി3

  1. നാ.
  2. കാറ്റ്
  3. താറാവ്
  4. കൊക്ക്
  5. ഒരുതരം മത്സ്യം
 4. അടി1

  1. -
  2. "അടിയുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 5. അടി2

  1. നാ.
  2. തല്ല്, കൈകൊണ്ടോമറ്റോ പ്രഹരിക്കൽ, ഊക്കോടെ മറ്റൊന്നിൽ ചെന്നു തട്ടൽ
  3. ലഹള, തമ്മിൽതല്ല്
  4. വീശൽ
  5. നടത്തൽ, തെളിക്കൽ, (കാളവണ്ടിപോലുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ)
  6. പതിക്കൽ, (അച്ച്, മുദ്ര ഇത്യാദി)
  7. തൂപ്പ്, വെടിപ്പാക്കൽ, (ഉദാ: അടിച്ചുവാരുക)
  8. മുഴക്കം, കിലുക്കം
  9. പൂശൽ, തേപ്പ് (ഉദാ: അടിച്ചു വാരുക), ചിറകു ചലിപ്പിക്കുക
  10. സാമർഥ്യപ്രയോഗം
  11. വസ്ത്രം അലക്കൽ (ഉദാ: അടിയും കുളിയും)
 6. അടി3

  1. നാ.
  2. കീഴറ്റം, താഴത്തെ ഭാഗം
  3. കീഴ്, മറ്റൊന്നിനു താഴെയുള്ള ഭാഗം
  4. കാലടി, പാദം, പക്ഷിമൃഗാദികളുടെ കാൽ (ഉദാ: തിരുവടി)
  5. അടിയളവ്, ചുവടളവ്
  6. നടക്കുമ്പോളൊരു കാൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ദൂരം, ചുവട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക