1. ആടുകാൽ

  1. നാ.
  2. വിറയൽ, പരിഭ്രമം
 2. ആറ്റുകാൽ

  1. നാ.
  2. ആറ്റിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള തോട്
  3. തിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലം, (കിള്ളിയാറ്റിൻറെ കരയിൽ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക