1. ആടുതൊടാപ്പച്ച

    1. നാ.
    2. ദുർഗന്ധമുള്ള ഒരു ചെടി, നാച്ചറപ്പച്ച, നരച്ചപച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക