1. ആടുതൻ, ആട്സ്സ്

    1. നാ.
    2. കളിച്ചീട്ടിൽ ഒരിനം, ഹൃദയചിഹ്നമുള്ളത്, ആഢ്യൻ, ഹാർട്സ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക