1. ആടുമരുത്

    1. നാ.
    2. താന്നിമരം
  2. ആറ്റുമരുത്

    1. നാ.
    2. നീർമരുത്, വെണ്മരുത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക