1. ആടുവള്ളിത്തമ്പുരാൻ

    1. നാ.
    2. കാണിക്കാർ പൂജിക്കുന്ന ഒരു ദേവത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക