1. ആട്ടക്ക

    1. നാ.
    2. ആട്ടങ്ങ, കാട്ടുവെള്ളരിക്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക