1. ആട്ടക്കന്നി

    1. നാ.
    2. ആണ്ടുതോറും പെറുന്ന പശു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക