1. ആട്ടക്കാരൻ

    1. നാ.
    2. കഥകളിനടൻ
    3. ആടുന്നവൻ, നർത്തകൻ, അഭിനയിക്കുന്നവൻ, നടൻ
    4. ആറ്റക്കുരുവിയോളം വലുപ്പമുള്ള ഒരു പക്ഷി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക