1. ആട്ടബലി

    1. നാ.
    2. ആണ്ടുശ്രാദ്ധം, മാസതിഥി, ആണ്ടുതോറുമുള്ള ബലി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക