1. ആട്ടവിശേഷം

    1. നാ.
    2. (ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മറ്റും) ആണ്ടുതോറും നടത്തുന്ന പ്രത്യേകവിശേഷം, വാർഷികോത്സവം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക