1. ആട്ടിക്കടിയൻ

    1. നാ.
    2. കുറുക്കൻ (നായാട്ടുഭാഷ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക