1. ആട്ടിടയൻ

    1. നാ.
    2. ആടുമേയ്ക്കുന്നവൻ, അജപാലകൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക