1. ആട്ടുകട്ടിൽ

    1. നാ.
    2. ആടുന്നകട്ടിൽ, തൂക്കുമഞ്ചം, ഊഞ്ഞാൽക്കട്ടിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക