1. ആട്ടുകേട്ടമണ്ണാൻ

    1. നാ.
    2. കലികൊണ്ട മണ്ണാൻ
    3. പെട്ടെന്ന് ആവേശംകൊണ്ടു സാഹസം കാട്ടുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക