1. ആട്ടുക്കാരൻ

    1. നാ.
    2. ആടുമേച്ച് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക