1. ആട്ടുനാറിവേള

    1. നാ.
    2. ഒരു മരുന്നുചെടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക