1. ആട്ടുപെട്ടി

    1. നാ.
    2. ആടുവളർത്തുന്നതിനുള്ള ആല, ആട്ടിൻപെട്ടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക